لینک های برتر
مسجد جامع نطنز
روستای ابیانه نطنز
امامزاده آقاعلی عباس و شاهزاده محمد
قلعه طرقرود
بافت خالدآباد
خانه محقق الدوله
بافت تاریخی نطنز

پروانه تولید انفرادی

صنایع دستی » صدور مجوز ها


پروانه تولید کارگاهی

شرایط عمومی و اختصاصی

الف- شرایط عمومی متقاضیان جواز تاسیس و پروانه تولید کارگاهی ، مدیر فنی و استادکار

تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی مطرح شده درقانون اساسی کشور

داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم ( برای آقایان )

عدم فعالیت در سازمان‌هاى دولتى و یا هر شغل دیگرى که مانع از فعالیت تمام وقت درکارگاه باشد.

داشتن توان جسمی لازم دررشته مورد تقاضا

ب-  شرایط اختصاصی متقاضی جواز تاسیس  و پروانه تولید کارگاهی

داشتن تمامی شرایط عمومی.

داشتن حداقل سن 20 سال

داشتن توان جسمی و مهارت فنی لازم در رشته مورد تقاضا .

در صورتی که متقاضی پروانه تولید کارگاهی، دارای مهارت فنی و توانایی لازم برای ساخت محصول در رشته مورد تقاضا نباشد بکارگیری مدیرفنی و یا استادکار در کارگاه با شرایط مندرج در این دستورالعمل الزامی است.

داشتن سکونت دایم در شهر و استان محدوده فعالیت .

معرفی مکان مناسب فاقد سکونت برای فعالیت کارگاهی با ارائه سند معتبر (مالکیت و بنچاق یا اجاره نامه معتبر ) به نام شخصیت حقیقی یا حقوقی.

تبصره - داشتن کارگاه فعال تولیدی در رشته مورد تقاضا برای متقاضی دارای سابقه تولید کارگاهی الزامی است.

داشتن اساسنامه، مدرک از اداره ثبت شرکتها و اسناد معتبر از جمله ارائه روزنامه رسمی برای متقاضی حقوقی الزامی است .

داشتن طرح توجیهی برای متقاضی جواز تاسیس الزامی است.

ج- شرایط اختصاصی مدیرفنی ویا استادکار

داشتن تمامی شرایط عمومی

داشتن حداقل سن 22 سال

داشتن توان جسمی و مهارت فنی در ساخت محصول در رشته مورد نظر

داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با یکی از شرایط زیر:

کارشناسی به بالا

کاردانی با 2 سال سابقه تولید

دیپلم با 4 سال سابقه تولید

داشتن مدرک درجه هنری

داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن با سابقه بالای 7 سال فعالیت مستمر در شغل مربوطه ( بنا به تائید دو نفر استادکارشناخته شده و یا تائید معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان )

داشتن سکونت دایم در شهر و استان محدوده فعالیت

برخورداری از صحت سلامت جسم و روان و حسن سابقه.

 مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز

الف- جواز تاسیس

تکمیل فرم تقاضا نامه

اصل شناسنامه وکارت ملی

اصل پایان خدمت یا معافیت دایم ( برای آقایان )

تعداد 1 قطعه عکس 4×3 مربوط به سال جاری

اصل سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر به نام متقاضی

اصل اساسنامه شرکت (‌شخصیت حقوقی )

تصویر روزنامه رسمی و آخرین تغییرات (شخصیت حقوقی)

تصویرگزارش حسابرسی سالانه شرکت (شخصیت حقوقی)

ب- پروانه تولید کارگاهی

تکمیل فرم تقاضا نامه

اصل شناسنامه وکارت ملی

اصل پایان خدمت یا معافیت دایم ( برای آقایان )

تعداد 1 قطعه عکس 4×3 مربوط به سال جاری

ارائه مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا

استرداد جواز تاسیس برای متقاضی پروانه تولیدکارگاهی بدون سابقه تولید قبلی الزامی است.

اصل سند مالکیت و بنچاق یا اجاره نامه معتبر به نام متقاضی

تعهد نامه عدم اشتغال

ارائه آخرین مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین درکارگاه برای متقاضی دارای سابقه تولید قبلی الزامی است

اصل اساسنامه شرکت (شخصیت حقوقی)

تصویر روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات (شخصیت حقوقی)

تصویرگزارش حسابرسی سالانه شرکت (شخصیت حقوقی)

ج- گواهی توانمندی مدیر فنی و یا استادکار:

تکمیل فرم تقاضا نامه

اصل شناسنامه وکارت ملی

اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دایم ( برای آقایان )

تعداد 1  قطعه عکس 4×3 مربوط به سال جاری

اصل آخرین مدرک تحصیلی ویا مدرک درجه هنری ویا گواهی اشتغال به کار در شغل استادکار از محل کار سابق با توجه به شرایط مندرج در این دستورالعمل الزامی است

تعهد نامه عدم اشتغال

ارائه مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد نظر

 

- مدارک مورد نیاز برای تمدید مجوز

الف- جواز تاسیس

تکمیل فرم تقاضانامه

تعداد 1 قطعه عکس 4×3 مربوط به سال جاری

اصل جواز تاسیس قبلی

گزارش پیشرفت فیزیکی کار

ب- پروانه تولید کارگاهی

تکمیل فرم تقاضا نامه

تعداد 1 قطعه عکس 4×3 مربوط به سال جاری

اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی به نام متقاضی

اصل پروانه تولید قبلی

ارائه مدارک و مستندات مبنی بر تایید میزان ظرفیت تولید اعلام شده

در صورتی که متقاضی در سازمان‌هاى دولتى و یا هر شغل دیگرى که مانع از فعالیت مورد نظر در کارگاه باشد فعالیت نماید ویا دارای مهارت فنی و توانایی لازم برای ساخت محصول در رشته مورد تقاضا نباشد ارائه گواهی توانمندی مدیر فنی ویا استادکار با توجه به شرایط مندرج در این دستورالعمل الزامی است .

ارائه آخرین مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین درکارگاه

اصل اساسنامه شرکت (شخصیت حقوقی)

تصویر روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات (شخصیت حقوقی)

تصویرگزارش حسابرسی سالانه شرکت (شخصیت حقوقی)

پروانه تولید انفرادی

شرایط عمومی و اختصاصی

الف- شرایط عمومی متقاضی

تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی مطرح شده درقانون اساسی کشور

داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم (برای آقایان)

تبصره داشتن گواهی اشتغال به تحصیل با شرایط مندرج در این دستورالعمل

عدم فعالیت درسازمان های دولتی و یا درهرشغل دیگری که مانع از فعالیت مورد نظرباشد.

داشتن توان جسمی لازم دررشته مورد تقاضا

ب-  شرایط اختصاصی متقاضی

داشتن تمامی شرایط عمومی

داشتن حداقل سن  برای خانم ها 18 سال و آقایان 20 سال الزامی است

تبصره ارائه کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ، معافیت دائم و یا گواهی اشتغال به تحصیل ( معافیت موقت ) برای آقایان الزامی  است .

داشتن شناخت و مهارت فنی لازم در رشته مورد تقاضا ازطریق یکی ازدو روش زیر:

الف تائید کارشناس صنایع دستی و هنرهای سنتی

ب ارائه مدارک مرتبط با فعالیت

داشتن سکونت دایم در شهر و استان محدوده فعالیت.

معرفی مکان فعالیت با ارائه سند معتبر (مالکیت و بنچاق یا اجاره نامه معتبر) به نام شخصیت حقیقی.

تبصره1- صدور مجوز در فضای خانگی برای متقاضی که مالکیت یا اجاره نامه معتبر بنام همسر یا ولی آنها صادر شده باشد با ارائه شناسنامه ، مستندات و رضایت نامه مکتوب ازشخص مزبور بلامانع است .

تبصره 2- صدور مجوز برای متقاضیانی که سرقفلی محل فعالیت به نام آنها صادر شده باشد با ارائه اصل و تصویر مدارک و مستندات قانونی بلامانع است

تبصره 3- صدور مجوز برای متقاضیانی که سرقفلی محل فعالیت به نام آنها صادر نشده باشد با ارائه اصل و تصویر مدارک و مستندات قانونی و موافقت نامه رسمی و محضری از مالک اصلی مکان فعالیت بلامانع است

مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه تولید انفرادی

تکمیل فرم تقاضا نامه

اصل شناسنامه وکارت ملی

اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دایم

تبصره آقایان درصورت نداشتن مدارک وظیفه عمومی ملزم به ارائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاهی می باشند.

تعداد 1 قطعه عکس 4×3 مربوط به سال جاری

اصل و تصویرآخرین مدرک تحصیلی و یا مدرک درجه هنری و یا گواهی مهارت .

تبصره: گواهی مهارت شامل گواهینامه های مهارتی رسمی  است که از مراجع ذیربط دولتی و بخش خصوصی صادر گردیده ویا تایید استادکار شناخته شده می باشد.

ارائه تصویر مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا (درصورت داشتن سابقه فعالیت تولید)

اصل سند مالکیت و بنچاق یا اجاره نامه معتبر به نام شخصیت حقیقی ( ارائه اصل مستندات درزمان بازدید الزامی است )

صدور مجوز در فضای خانگی برای متقاضی که مالکیت یا اجاره نامه معتبر بنام همسر یا ولی آنها صادر شده باشد با ارائه شناسنامه ، مستندات و رضایت نامه مکتوب ازشخص مزبور بلامانع است .

تعهد نامه عدم اشتغال

 

مدارک مورد نیاز برای تمدید پروانه تولید انفرادی

تکمیل فرم تقاضا نامه

تعداد 1 قطعه عکس 4×3 مربوط به سال جاری

اصل سند مالکیت یا اجاره نامه به نام شخصیت حقیقی

صدور مجوز در فضای خانگی برای متقاضی که مالکیت یا اجاره نامه معتبر بنام همسر یا ولی آنها صادر شده باشد با ارائه شناسنامه ، مستندات و رضایت نامه مکتوب ازشخص مزبور بلامانع است .

اصل پروانه تولید انفرادی  قبلی

ارائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل

ارائه مدارک و مستندات مبنی بر تایید میزان ظرفیت تولید اعلام شده

 

کارت شناسایی

شرایط عمومی و اختصاصی

الف- شرایط عمومی متقاضی

تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی مطرح شده درقانون اساسی کشور

داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم (برای آقایان)

تبصره داشتن گواهی اشتغال به تحصیل با شرایط مندرج در این دستورالعمل

شرایط اختصاصی فارغ التحصیلان دانشگاهی مرتبط با صنایع دستی و هنرهای سنتی:

داشتن تمامی شرایط عمومی

داشتن سن بالای 55 سال

داشتن سابقه فعالیت بالای 20سال در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی

ارائه مدارک ومستندات لازم در زمینه فعالیت

شرایط اختصاصی پیشکسوتان صنایع دستی:

داشتن تمامی شرایط عمومی

داشتن مدارک تحصیلی کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری از سطح دانشگاههای معتبر و مورد تایید وزارت علوم از رشته های مرتبط با صنایع دستی و هنرهای سنتی.

صدور کارت برای افرادی که دارای مدارک معادل و یا درجات هنری مرتبط با صنایع دستی و هنرهای سنتی مورد تایید می باشد بلامانع است.

شرایط اختصاصی شاغل و فعالین کارگاههای تولیدی صنایع  دستی:

داشتن تمامی شرایط عمومی

داشتن حداقل سن 18 سال

داشتن مهارت و سوابق کافی در زمینه فعالیت

صدور کارت برای شاغلین کارگاههای دارای مجوز پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی بلامانع می باشد.

انجام مراحل صدور کارت برای شاغلین در کارگاهها توسط کارفرما و بر اساس لیست ارائه شده و نوع تخصص آن ها صورت می پذیرد.

ارائه گواهی تائید کارکرد و حسن انجام کار از کارفرما برای شاغل به صورت مجزا الزامی است.

ارائه تصویر مجوزپروانه تولید کارگاهها توسط کارفرما بصورت دوره ای.

ارائه لیست بیمه شاغلین و فعالین کارگاهها توسط کارفرما بصورت دوره ای

کارفرما مکلف است در صورت اضافه نمودن و یا کم کردن کارگران کارگاه خود نسبت به اعلام اسامی آنان به معاونت صنایع دستی استان ذیربط اقدام نماید.

مدارک مورد نیاز برای صدور کارت شناسایی

تکمیل فرم تقاضا نامه

اصل شناسنامه وکارت ملی

اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای آقایان

تبصره آقایان درصورت نداشتن مدارک وظیفه عمومی ملزم به ارائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاهی می باشند.

تعداد 1 قطعه عکس 4×3 مربوط به سال جاری

ارائه اصل آخرین مدرک تحصیلی مرتبط قید شده یا مدرک درجه هنری و یا گواهی مهارت از سازمان فنی و حرفه ای

ارائه گواهی اشتغال به کار و حسن انجام کار ازیکی از کارگاههای صنایع دستی دارای پروانه تولید کارگاهی برای شاغلین و فعالین صنایع دستی الزامی است.

ارائه سابقه فعالیت که می تواند شامل سابقه بیمه تامین اجتماعی فرد و یا تایید کارفرما باشد برای فعالین در کارگاههای تولیدی صنایع دستی الزامی است.

صدور کارت شناسایی

پس از ارائه مدارک لازم و احراز شرایط در حرفه مورد تقاضا توسط کارشناس صنایع دستی و هنرهای سنتی ، صدور کارت شناسایی حسب مورد برای شخص حقیقی انجام می شود.

بازدید ازفضای کارگاهی و خانگی شاغلین و فعالین صنایع دستی الزامی است.

دارنده کارت شناسایی موظف است یک ماه و نیم قبل از انقضای مدت آن نسبت به تمدید اقدام نماید.

صدور کارت شناسایی برای چندین شخصیت حقیقی ممنون است.

صدور بیش از یک کارت شناسایی برای یک نفر ممنوع است.

ردیف عنوان تاریخ ثبت سایز فایل تعداد بازدید دانلود
1
فایل راهنمای صدور مجوز
فایل راهنمای صدور مجوز
1401/07/04 154.00KB 79

 

 

 

   

مدیریت
خدمات الکترونیک
نظرسنجی