لینک های برتر
مسجد جامع نطنز
روستای ابیانه نطنز
امامزاده آقاعلی عباس و شاهزاده محمد
قلعه طرقرود
بافت خالدآباد
خانه محقق الدوله
بافت تاریخی نطنز

شرح وظایف

درباره اداره » شرح وظایف


عنوان پست: رئیس اداره شهرستان

واحد سازمانی: اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

شرح وظایف:

 • نظارت بر اجرای برنامه های لازم در زمینه حفظ، نگهداری، مرمت و بهره برداری از ابنیه ها و بناهای تاریخی شهرستان و تاسیسات سیاحتی موجود در آن
 • برنامه ریزی به منظور بازدید عموم از اشیاء تاریخی و فرهنگی موجود در شهرستان و نظارت بر اجرای برنامه مزبور
 • حفظ و صیانت از اشیاء تاریخی و فرهنگی موجود در شهرستان و ارائه گزارشات لازم به مسئولین استان در این ارتباط
 • ایجاد زمینه های لازم برای توسعه و بهبود فعالیت های گردشگری در شهرستان با توجه به جاذبه های توریستی موجود در شهرستان
 • همکاری با کارشناسان استان در رابطه با انجام وظایف و ماموریت های محوله
 • بررسی و اعلام نظر در خصوص طرحها و برنامه های مربوط به میراث فرهنگی، صنایع دستی هنرهای سنتی و گردشگری شهرستان براساس خط مش ها و هدفهای پیش بینی شده
 • بازدید از مراکز و موسسات مربوط به جلب و جذب گردشگران و ارائه نقطه نظرات لازم به منظور بهبود ارائه خدمات به آنها
 • نظارت بر انجام امور اداری و مالی شهرستان در چهارچوب اختیارات تفویض شده و سعی و اهتمام در انجام بهینه آنها
 • هدایت، نظارت و راهنمایی کارکنان تحت نظر در سطح شهرستان به منظور انجام صحیح و به موقع وظایف و ماموریت ها
 • شرکت در انجمن ها، شوراهای مربوط به امور تاریخی- فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی در مراجع و مجامع ذیربط شهرستان به عنوان نماینده سازمان
 • انجام سایر وظایف و ماموریت های محوله از سوی سازمان استان

عنوان پست: باستان شناس

واحد سازمانی: اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی باستان شناسی در چهارچوب ضوابط و اهداف تعیین شده
 • بررسی آثار مکشوفه و تعیین مشخصات آثار مذکور و طبقه بندی آنها در راستای وظایف شهرستان
 • تعیین و تشخیص قدمت آثار و اشیاء تاریخی، فرهنگی و هنری موجود در سطح شهرستان
 • انجام مطالعات و بررسیهای لازم در خصوص آثار و اشیاء موجود در دیگر کشورها و تعامل اطلاعات در این زمینه با آنها با هماهنگی سازمان استان
 • تهیه و تدوین برنامه های پژوهشی مورد نیاز در زمینه باستان شناسی و اعلام آن به پژوهشکده میراث فرهنگی و گردشگری با هماهنگی مسئولین استان
 • همکاری با گروه های علمی به منظور تحقیق و بررسی در آثار و اشیاء باستانی، تاریخی موجود در شهرستان
 • تهیه، تدوین و تنظیم گزارش های لازم از فعالیت های باستان شناسی شهرستان برای مقامات و مسئولین ذی ربط

انجام سایر امور ارجاعی مربوط

عنوان پست: مسئول امور اداری و مالی

واحد سازمانی: اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

شرح وظایف:

 • بررسی سوابق و شرایط احراز کارکنان طبق پرونده های پرسنلی برای انتصاب، ارتقاء طی دوره های آموزشی بازنشستگی و سایر تغییر و تحولات مربوط جهت گزارش به سازمان استان
 • اقدام لازم برای تهیه اطلاعات لازم جهت صدور کلیه احکام کارگزینی
 • ارائه نمودار و گزارش های تخصصی از وضعیت منابع انسانی شهرستان حسب مورد
 • برنامه ریزی برای آماده سازی، توزیع و تقسیم تسهیلات رفاهی
 • اقدام برای برقراری و ایجاد امکانات و تسهیلات رفاهی نظیر تعاونی ها، بیمه های تکمیلی، مهد کودک و غیره در چارچوب ضوابط مصوب بررسی و کنترل اسناد هزینه در انطباق با قوانین و مقررات
 • کنترل اسناد هزینه شهرستان در قالب ضوابط بودجه
 • بررسی و کنترل کلیه محاسبات اسناد بر اساس موازین و مقررات ذی ربط
 • بررسی حسابهای بانکی، حساب عملکرد بدهکاران، بستانکاران، پیمانکاران، بانک ها، سپرده ها و ضمانت نامه های بانکی
 • بررسی دفاتر مالی، سیستم های مالی و گردش عملیات مالی
 • بررسی دریافت و پرداخت ها در انطباق با قوانین و مقررات مربوط
 • بررسی قراردادهای مالی در انطباق با مقررات و موازین ذی ربط
 • اقدام در تهیه و ارائه تراز عملکرد های مالی، تهیه خلاصه حساب های ماهانه و خلاصه حساب های نهایی
 • انجام امور مربوط به برگزاری مناقصه و مزایده در انطباق با قوانین و مقررات مربوط
 • برنامه ریزی ونظارت و کنترل ملکیت اداره وبنا تحت پوشش
 • کنترل تآسیسات جانبی اداره و پرداخت به موقع قبوض
 • شناسایی و شناسنامه کردن امکانات تحت پوشش اداره میراث فرهنگی
 • نظارت بر انبار اداره و کنترل خروج و ورود کلیه اموال
 • بازرسی و بازبینی فضاها ی اداری کارکنان وایجاد شرایط مناسب برای کار نیروها
 • نظارت بر نیروهای تآسیسات
 • نظارت و برنامه ریزی وپیش بینی کار نیروهای خدماتی
 • نظارت بر کلیه رفتار و عملکرد رانندگان وامور نقلیه اداری
 • برنامه ریزی ونظارت بر نظافت بنا تحت پوشش
 • نظارت بر ورود وخروج افراد و گزارش عملکرد ماهانه
 • تنظیم لیست کشیک شیفت با همکاری معاونت اداره
 • برنامه ریزی ونظارت بر امکانات خودروی
 • برنامه ریزی جهت ایجاد بستر مناسب جهت حمل ونقل  وخدمات به کارشناسان در ضرورت
 • برخورد قانونی با افراد خاطی کارشناسان وکارکنان تحت پوشش وارائه گزارش مکتوب به مافوق
 • نظارت بر حسن عملکرد کارشناسان وکارکنان تحت پوشش در رابطه با وظائف مآموریت های محوله وراهنمایی آنها
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط

عنوان پست: جمعدار

واحد سازمانی: اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

شماره پست:

شرح وظایف:

 • بررسی موجودی اموال سازمان و نصب بر چسب کالا با ذکر مشخصات
 • ثبت موجودی اموال در دفاتر مربوط
 • تحویل اموال از مسئولین مربوط
 • گزارش اموال اسقاطی خارج از رده و غیر قابل استفاده به مقام مافوق
 • حذف اموال غیرقابل استفاده از دفاتر مربوط
 • ارائه گزارش های مالی لازم به مراجع ذی ربط
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط

عنوان پست: گنجینه دار و جمعدار اموال

واحد سازمانی: گنجینه

شرح وظایف:

 • تهیه و تنظیم شناسنامه های تخصصی و مستندسازی اشیاء و آثار تاریخی و فرهنگی موجود در گنجینه
 • طبقه بندی و چیدمان آثار و اشیاء فرهنگی و تاریخی در گنجینه
 • همکاری در تشکیل نمایشگاه ها و نظارت بر انتقال اشیاء و آثار فرهنگی و تاریخی جهت تکمیل آن
 • تنظیم و تکمیل فرمهای اموال دولتی و ارسال آن به ذیحسابی و اداره اموال دولتی
 • تنظیم فیش های شناسنامه اموال برای شناسایی اشیاء موجود در گنجینه
 • نظارت بر حفظ اموال و اشیاء گنجینه و نیز اموال دولتی موجود
 • همکاری با مسئول حراست فیزیکی استان در زمینه حفاظت فیزیکی از آثار و اشیاء موجود در گنجینه

انجام سایر امور ارجاعی مربوط

عنوان پست: کارشناس مسئول شهرستان

واحد سازمانی: نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان

شرح وظایف:

 • نظارت بر اجرای برنامه های لازم در زمینه حفظ، نگهداری و بهره برداری از ابنیه ها و بناهای تاریخی شهرستان و تاسیسات سیاحتی موجود در آن
 • برنامه ریزی بمنظور بازدید عموم از اشیاء تاریخی و فرهنگی موجود در شهرستان و نظارت بر اجرای برنامه مزبور
 • حفظ و صیانت از اشیاء تاریخی و فرهنگی موجود در شهرستان و ارائه گزارشات لازم به مسئولین استان در این ارتباط
 • ایجاد زمینه های لازم برای توسعه و بهبود فعالیت های گردشگری در شهرستان باتوجه به جاذبه های توریستی موجود در شهرستان
 • همکاری با کارشناس استان در رابطه با انجام وظایف و ماموریت های محوله
 • بررسی و اعلام نظر در خصوص طرحها و برنامه های مربوط به امور فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان براساس خط مشی و هدفهای پیش بینی شده
 • بازدید از مرکز و موسسات مربوط به جلب و جذب گردشگران و ارائه نقطه نظرات لازم به منظور بهبود ارائه خدمات آنها
 • نظارت بر انجام امور اداری و مالی شهرستان در چهارچوب اختیارات مفوضه و سعی و اهتمام در انجام بهینه آنها
 • هدایت، نظارت و راهنمایی کارکنان تحت نظر در سطح شهرستان به منظور انجام صحیح و به موقع وظایف و ماموریت ها
 • شرکت در انجمن ها، شوراهای مربوط به امور تاریخی، گردشگری و صنایع دسیتی و مراجع و مجامع ذیربط شهرستان به عنوان نماینده سازمان
 • انجام سایر وظایف و ماموریت های محوله از سوی سازمان استان

عنوان پست: کارشناس روابط عمومی

واحد سازمانی: اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

شرح وظایف:

 • برقراری ارتباط مستمر بارسانه ها ی گروهی به منظور تشریح فعالیت  ها و اقدامات اداره
 • برقراری ارتباط شایسته بین مردم و اداره از طریق دریافت پیشنهاد ،انتقاداها ونقطه نظرات به منظور انعکاس آن به مسئولین و  مردم
 • ایجاد ارتباط با روابط عمومی فرمانداری شهرستان  ونیز اداره کل متبوع استان به منظور تبادل اخبار و اطلاعات و اجرای برنامه های تبلیغاتی
 • تهیه و انتشار جزوات و نشریه های اطلاعاتی وخبری جهت توزیع
 • بررسی و استخراج مطالب وتهیه متون لازم از بولتن های منتشره توسط سازمانها و ارگانها در ارتباط با  مسائل اقتصادی و بازرگانی، دسته بندی جزئی،مطبوعات و نشریات
 • فراهم نمودن امکانات برگزاری مراسم  سخنرانی ها،جشن ها وفعالیت های مذهبی وملی در سطح شهرستان
 • انجام کلیه امور تشریفاتی و استقبال و بدرقه میهمانان اداره
 • مراجعه به واحدهای اداره جهت استخراج خبر
 • چاپ بنر ، درج آگهی و تبلیغات در روزنامه های داخلی شهرستان
 • تنظیم وتوزیع فرم نظر سنجی در سطح شهر
 • هماهنگی با دفتر صدا وسیما ی شهرستان جهت ارسال اخبار اداره
 • تنظیم فرم خبر با امضاء مسئول اداره ، معاونت ،حراست ومسئول روابط عمومی و مسئول حوزه مربوطه
 • ارسال اخبار از طریق رسانه ها ی جمعی والکترونیکی (پیامک-ایمیل-درج در سایتها) با هماهنگی مقام مافوق ونیز مسئول حراست
 •   به روز رسانی اخبار سایت اداره متبوع
 • نصب پرده مناسبتها برسردرب اداره و بناهای تحت پوشش

انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق

عنوان پست: گردشگری

واحد سازمانی: اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

شرح وظایف:

 • سياستگذاري، برنامه ريزي، هماهنگي، تعيين خط مشي ها و اولويت ها در انطباق با برنامه هاي توسعه كشور
 • بررسي و مطالعه در زمينه بهبود، توسعه و ترويج صنعت گردشگري داخلي و خارجي
 • بررسي و ابلاغ استانداردها، ضوابط، مقررات و نظام نامه هاي ناظر بر احداث، ايجاد، اداره، توسعه و انحلال مراكز اقامتي، هتل ها، مهمانسراها، مجتمع هاي پذيرائي، آژانس هاي خدماتي و مسافرتي و ساير مراكز و مجامع مرتبط با فعاليتهاي گردشگري
 • سياست گذاري و هدايت فعاليت ها براي ارتباط با ساير كشورها بالاخص كشورهاي اسلامي منطقه
 • برنامه ريزي براي جذب گردشگران خارجي، ايجاد تسهيلات و رفع موانع، صدور رواديدها در مبادي ورودي كشور، ارائه اطلاعات و خدمات رفاهي لازم در سفارت خانه ها با همكاري واحدهاي ذيربط
 • ايجاد هماهنگي لازم با دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي تأمين امنيت، برگزاري تورها و ارايه ساير خدمات به گردشگران خارجي در طول اقامت
 • بررسي طرح ها و راهكارهاي تشويقي و ترغيبي به منظور توسعه گردشگري داخلي و بازديد از امكانات و جاذبه هاي سياحتي و زيارتي كشور
 • هماهنگي و برقراري ارتباط و مبادلات با وزارتخانه ها، سازمان ها ، مؤسسات، نهادها و ساير تشكل ها در داخل كشور به منظور معرفي، اطلاع رساني، بسط و توسعه گردشگري داخلي
 • برنامه ريزي به منظور ايجاد تسهيلات و زمينه هاي مناسب براي برگزاري تورهاي تخصصي ( ورزشي، بهداشتي، علمي و ...)
 • برنامه ريزي به منظور شناخت بازارهاي هدف و بررسي روش ها و مكانيسم هاي ارتقاء منابع درآمد سازمان از محل صنعت گردشگري داخلي و خارجي
 •  اعمال سياستهاي حمايتي، هدايتي و نظارتي از مؤسسات، سازمان ها و اشخاص حقيقي و حقوقي جهت بهبود و توسعه كيفي و كمي خدمات گردشگري
 • كنترل و اعمال نظارت هاي لازم در خصوص صدور مجوزها و نحوه اداره و ارائه خدمات توسط مراكز و مجتمع هاي اقامتي و پذيرائي و دفاتر خدماتي و مسافرتي
 • ايجاد پايگاهها و بانك هاي اطلاعاتي در خصوص شرايط، استانداردها و مشخصات مراكز اقامتي و پذيرائي، آژانس هاي مسافرتي و خدماتي، مبادلات ارزي، جاذبه هاي طبيعي و تاريخي، موزه ها
 • اتخاذ تدابير لازم براي عضويت مؤثر در مجامع بين المللي مرتبط با صنعت گردشگري
 • ساماندهی شرکت های خدمات گردشگری
 • پیگیری پرونده صدور مجوز بند ب شرکت هایی که از اداره کل موافقت گرفته اند.
 • تشکیل جلسه با سایر شرکت های دیگر و نماینده اداره محترم تعاون جهت توجیه نهایی شرکت ها در خصوص عدم فعالیت در زمینه تورگردانی
 • تشکیل اتحادیه دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در شهرستان کاشان
 • تشکیل کانون راهنمایان آثار تاریخی
 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی گردشگری
 • ساماندهی خانه های استیجاری
 •   بررسی وضعیت نهایی سفره خانه های موجود و نحوه برخورد با آنها
 •    پیگیری امکان صدور مجوز برای سفره خانه هایی با شرایط خاص و ویژه با توجه به شرایط اقلیمی خاص منطقه
 • تشکیل دو کمیته:

  الف: گردشگری برای رسیدگی به طرح ها،مشکلات،هماهنگی های بین بخشی و بین سازمانی

 ب: کمیته رسیدگی به شکابات واصله از تاسیسات گردشگری و بررسی نتایج بازرسی ها

 • تدوین جداول بازرسی به صورت ماهیانه برای انجام بازرسی های مستمر و مدون
 • برنامه ریزی برای برگزاری نشست های صمیمانه با فعالان عرصه گردشگری
 • پیگیری تامین اعتبار طرح شناسایی روستاهای هدف گردشگری ظرفیت ها و جاذبه ها و فرصت های سرمایه گذاری و معرفی آنها

عنوان پست: دبیرخانه

واحد سازمانی: اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

شرح وظایف:

 • ثبت کلیه نامه های وارده به اداره
 • ثبت و ارسال کلیه نامه های صادره اداره
 • ثبت کلیه ماموریت های اداری کارکنان
 • ثبت کلیه مرخصی های روزانه کارکنان اداره
 • همکاری برای محاسبه ماهیانه کلیه مرخص های ساعتی، روزانه (استعلاجی و استحقاقی) پرسنل اداره
 • همکاری برای تهیه و ارسال کارکرد ماهانه پرسنل
 • طبقه بندی و بایگانی کلیه مکاتبات انجام گرفته اداری
 • اقدام به اسکن نمودن کلیه نامه های موجود در بایگانی اداره و ثبت آنها در سیستم فایلر
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط

عنوان پست: کارشناس صنایع دستی و هنرهای سنتی

واحد سازمانی: اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

شماره پست:

شرح وظایف:

 • تهیه شیوه نامه های مورد نیاز در خصوص دستورالعمل ها و مقررات ابلاغی
 • همکاری با کارشناسان در زمینه جلب مشارکت مردم در جهت سرمایه گذاری در تولید صنایع دستی و هنرهای سنتی
 • شناسایی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی شهرستان
 • جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات در جهت ارتقاء بهره وری عوامل تولید صنایع دستی و هنرهای سنتی
 • بازدید از کارگاههای تولیدی صنایع دستی و هنرهای سنتی شهرستان
 • شناسایی توانمندیهای بخش خصوصی در شهرستان در جهت همکاری با صنوف مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی
 • بررسی و پیشنهاد آموزش های مورد نیاز در کارگاههای صنایع دستی و هنرهای سنتی شهرستان
 • جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در خصوص بر پایی نمایشگاهها
 • همکاری در برپایی نمایشگاههای صنایع دستی و هنرهای سنتی شهرستان
 • تهیه گزارش اقدامات و فعالیت های انجام شده در دوره های زمانی تعیین شده
 • جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از کارگاه های تولیدی صنایع دستی و هنرهای سنتی شهرستان
 • جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات و آثار هنرمندان شهرستان
 • جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات مربوط به ایجاد بانکهای اطلاعاتی مربوط
 • ارتباط مستمر با کارگاههای صنایع دستی و هنرهای سنتی شهرستان جهت آگاهی از وضعیت کارگاهها

انجام سایر امور ارجاعی مربوط

عنوان پست: مسئول سرمایه گذاری

واحد سازمانی: اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

شرح وظایف:

 

 •  فراهم آوردن امکان مشارکت و حضور مؤسسات خصوصی و غیر خصوصی در امور مربوط به شهرداری.
 •  فراهم آوردن شرایط برابر برای ایجاد رقابت بین سرمایه گذاران جهت انجام امور سرمایه گذاری.
 • تشخیص و انتخاب روش مورد عمل ،فرایند انجام کار ،تهیه مقدمات و انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری پس از انتخاب و تشخیص سرمایه گذار توسط هیأت عالی.
 •  نظارت بر پیشرفت انجام امور مربوط به سرمایه گذاری و حسن انجام کار.
 • تنظیم گزارشات از اقدامات انجام گرفته در خصوص موضوعات مورد سرمایه گذاری به صورت دوره شش ماهه جهت شهردار محترم و اعضاء شورای شهر.
 • ایجاد زمینه و بستر مناسب برای ترغیب و تشویق سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات و امکانات کافی از طرف شهرداری.
 •  ارائه طرح های کاربردی و انجام مشاوره با کارشناسان زیربط شهردار و همچنین کارشناسان و صاحب نظران حقیقی و حقوقی در امور سرمایه گذاری.
 •  ایجاد هماهنگی امور سرمایه گذاری در مناطق و سازمانها و شرکت های وابسته و واحد های تابعه شهرداری .
 •   تشکیل جلسه با سرمایه گذاران و ارائه توجیهات لازم.
 • حضور در جلسات بازدید از املاک .
 • حضور در جلسات کمیته تخصصی .
 • پیگیری لازم جهت انجام امور سرمایه گذاری شامل:اخذ پروانه،اخذ نقشه های تفضیلی ،اخذ مجوزات شهرسازی تا زمان صدور پروانه یا مجوز کار.
 •  هماهنگی تشکیل جلسات تخصصی.
 • هماهنگی لازم جهت تشکیل جلسات شورای عالی سرمایه گذاری.
 •  انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مقام مافوق.
 • پیگیری آگهی های فراخوان و تبلیغات سرمایه گذاری.
 • تهیه ابلاغیه هیأت عالی سرمایه گذاری و پیگیری اجرای آنها.
 •  هماهنگی امور جذب سرمایه گذاران در مناطق و سازمانهای تابعه شهرداری.
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط

 

 

 

   

مدیریت
خدمات الکترونیک
نظرسنجی